PhoneBook
 
   
 
   
  Program je namijenjen za stvaranje i održavanje telefonskog imenika.
Telefonski imenik može osim internih sadržavati i tel. brojeve izvan PBX sustava, tj. i tel. brojeve:
  • mobilnih priključaka
  • privatnih telefona
  • pager-a
  • ...

Svaki telefonski broj je klasificiran prema namjeni priključenog uređaja, t.j. kao telefon, fax, tel/fax, modem, mobilni priključak, pager, telex, ...

   
  Organizacija podataka:
   
  Jedan korisnik može imati više telefona, jedan telefon može imati više korisnika.

Dvije razine klasifikacije imenika:
1. razina - Grupa imenika: Interni imenik, Javni imenik, Razno (tajni imenici)
2. razina - Svaka grupa imenika može imati veći broj podimenika

Osam razina klasifikacije organizacijske strukture korisnika.

Četiri razine klasifikacije smještaja korisnika/telefona:
Objekt, Kat, Soba, Pozicija.

Četiri vrste korisnika telefona:
Djelatnik, Osoba, Prostorija, Ostalo.

Tri razine klasifikacije djelatnika/djelatnosti:
Funkcija djelatnika (djelatnost), Grupa (npr. Upravitelj), Klasa (npr. Rukovodstvo).

Ostale evidencije:

Program omogućava i dvo-razinsko vođenje imenika URL adresa (ip, e-mail, http, ftp, news, ...).